EXTRA ÅRSSTÄMMA

 • Datum: Tisdag 11 juni 2019
 • Tid: 18.30-19.30
 • Plats: Hotel Vilja, konferensrum (fd OK hotell)

Byte av låscylindrar i lägenheternas ytterdörrar i samband med byte av låssystem i samtliga dörrar i fastigheter och garage.

Varför en extra årsstämma: Det är bostadsrättsinnehavaren som enligt föreningens stadgar har underhållsansvaret för lägenhetsdörr inklusive låsanordningar. Enligt föreningens underhållsplan är det nu dags att byta låscylindrar i alla dörrar. Kostnaden för detta är avsatt i underhållsplanen så det blir ingen kostnad för bostadsrättsinnehavaren. Eftersom underhållsansvaret åvilar bostadsrättsinnehavaren måste en årsstämma fatta beslut att tillfälligt överlåta underhållsansvaret avseende låscylinder på föreningen om det ska vara juridiskt möjligt för föreningen att genomföra byte av låscylindrar. Beslut i denna fråga om detta fattas med enkel majoritet.

 • Dagordning: 1. Stämmans öppnande
 • 2. Fastställande av röstlängd
 • 3. Val av stämmoordförande
 • 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 • 5. Val av en person som jämte ordföranden justerar protokollet
 • 6. Val av rösträknare
 • 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 8. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga a) Tillfälligt övertagande av underhållsansvar avseende lägenhetsdörr för att på föreningens bekostnad genomföra byte av låssystem och byte av låscylindrar i samtliga lägenhetsdörrar
 • 9. Stämmans avslutande

Röstning via ombud – se § 25 i bostadsrättsföreningens stadgar.

Välkommen! Styrelsen