Vid Renovering

Det finns vissa saker att ta hänsyn till om du har tänkt att renovera din lägenhet. Eluppvärmning av golv i lägenheterna är inte tillåten. Ingrepp får inte heller göras i badrummets tak eftersom det utgör skydd för ledningar. Ventilationssystemet gör att endast vissa spis-fläktar får användas. Se mer information om spisfläkten under fliken Val av fläkt.

Väsentliga förändringar av lägenheten som ingrepp i bärande konstruktion, ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten m.m. kräver godkännande av styrelsen innan de påbörjas. mer info finns längre ner.

Det är inte tillåtet att installera en tvättmaskin i köket beroende på risken för vattenskador.

Val av fläkt

Vid byte av spisfläkt finns det krav som vi vill göra er uppmärksamma på, för att den skall vara godkänd att sättas in i föreningens ventilationssystem. Ta gärna med en utskrift av denna information till försäljaren. Notera föregående fläkts inställningar för att veta hur den nya ska ställas in.

Spisfläkten ska vara av typ Alliancefläkt avsedd för flerbostadshus.

Förutsättningar

Den nya spisfläkten skall kunna anpassas till ett centralt ventilationssystem i flerfamiljshus av typen F.

Dessa krav skall uppfyllas:

  • Spisfläkten skall vara försedd med ett forceringsspjäll som man öppnar vid matlagning och som stängs automatiskt med timer.
  • Detta forceringsspjäll skall ha en injusteringsbar spaltöppning som möjliggör justering av luftmängd för grundventilation i köket.

Det kan även vara bra med en volymdel (större skärm under spiskåpan) för bättre osuppfångning (ej krav).
Förslag till fabrikat kan vara tex Franke/ Futurum.

Fläktar som ansluts till den centrala ventilationen ska justeras in och fastighetsskötaren kan mot ersättning hjälpa till med detta.

Kolfilterfläkt:

  • Om man installerar en spisfläkt med kolfilter så får man inte ansluta denna till den befintliga imkanlen. Man får i stället montera en frånluftsventil av samma typ som i badrummet med ett fast luftflöde där den gamla slanganslutningen mot imkanalen suttit.
  • Hamnar denna ventil bakom en kryddhylla så får man se till att det finns en överluftöppning ut mot köket

Balkongen

Om du lägger trall eller annat golv, tänk på att golvet blir högre. Enligt allmänna råd från Boverkets (BBR 18) bör räcken på balkonger vara minst 1,1 meter höga och horisontella öppningar ovanför balkongfront utformas så att barn inte kan fastna med huvudet (öppningar intervallet 110-230 m bör undvikas).

Badrum

2004 renoverades våra badrum och avloppen drogs om. Det valdes olika tillvägagångssätt i husen, enligt nedan:

  • Hus 1 bilades avloppen in i bjälklaget.
  • Hus 2, 3, 4 och 6 utfördes all avloppsdragning under bjälklaget i taket i lägenheten våningen under. Där byggdes då ett brandavskiljande innertak av 13 mm gipsskiva och 70 mm stenull.

Vid renovering av badrum måste detta beaktas så att ingen skada uppstår i angränsande lägenheter och att den brandavskiljande innertakskonstruktionen bibehålls.

Tillstånd av styrelsen

Vissa ändringar kräver styrelsens tillstånd enligt lag. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion.
  2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller,
  3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ombyggnationer i lägenhet utifrån p 1-3 får inte göras utan styrelsens skriftliga tillstånd. Skriftlig ansökan som tydligt beskriver sökta åtgärder lämnas till styrelsen i god tid före planerade åtgärder.